Θεματική μελέτη για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Θέση: Αξιολογητής
Διάρκεια: Ιούνιος 2009 – Οκτώβριος 2009

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό "Αντιγόνη"
Αντικείμενο: Κύριο στόχο της μελέτης αποτελεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (και σε εξωδικαστικούς μηχανισμούς) ως δικαίωμα που απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο.