Θεσμική υποστήριξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Φεβρουάριος 2001 – Νοέμβριος 2003
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μεταφορά θεσμικής τεχνογνωσίας προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με επίκεντρο καίρια θεσμικά ζητήματα όπως η χρηστή διοίκηση και τα μέτρα κατά της διαφθοράς, και στη δημιουργία ενός δικτύου μη κυβερνητικών οργανισμών και εξειδικευμένων επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην εναρμόνιση της νομοθεσίας των χωρών αυτών με τις αρχές του κοινού ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού.