Θεσμικό πλαίσιο και καταγραφή των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα – Οι προϋποθέσεις σύνδεσης αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης

Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διάρκεια : Δεκέμβριος 1999 – Μάρτιος 2000
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Αντικείμενο της μελέτης ήταν η καταγραφή του υφιστάμενου πλαισίου παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, με στόχο μια συντονισμένη παρέμβαση για τον ορθολογικό συντονισμό της αρχικής και της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης εξυπηρετεί ουσιαστικά τις ανάγκες σχεδιασμού των νέων δράσεων στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς καταγράφει τους υφιστάμενους φορείς παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελώντας επομένως προκαταρκτικό μηχανισμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τμήμα της συμβολής μου στο εν λόγω πρόγραμμα αποτυπώθηκε στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Η θεσμική διάσταση».