Ισότητα ενώπιον του νόμου

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2011 – Ιούνιος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση μελέτης με στόχο: α)την επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας και την εξάλειψη εκείνων των διατάξεων που δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα των ατόμων με ψυχική αναπηρία, β) την ανάπτυξη ενός συστήματος υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων και εγγραφής προσώπων που θα παρέχουν υποστήριξη, γ) τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και ισότιμη αναγνώρισής τους σε σχέση με τις συμβατικές μορφές, δ) τη δημιουργία ενός συστήματος για την πρόληψη και την επίλυση των συγκρούσεων ανάμεσα σε αυτούς που παρέχουν υποστήριξη και στα άτομα με αναπηρία που τη λαμβάνουν, ε) τη διερεύνηση μέτρων/εγγυήσεων ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση του δικαιώματος της ικανότητας για δικαιοπραξία, στ) την ενσωμάτωση καλών πρακτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών άλλων χωρών που σχετίζονται με το σύστημα υποστηριζόμενης λήψης αποφάσεων καθώς και ζ) την αποτύπωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των φορέων που θα ασκήσουν έλεγχο και του κόστους εφαρμογής των προτεινόμενων νομοθετικών προσαρμογών.