Καθορισμός των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης (εργαζομένων και ανέργων) ανά περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της πρόνοιας

Θέση : Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια : Ιούνιος – Δεκέμβριος 1998

Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και ΤΕΙ-ΑΘΗΝΩΝ-Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Αντικείμενο : Η μελέτη καθορισμού των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης ανά περιφέρεια και ειδικότητα στον τομέα της πρόνοιας συνιστά κρίσιμο εργαλείο τεχνικής στήριξης των προτεραιοτήτων στο αντίστοιχο πεδίο των ανθρωπίνων πόρων. Η υλοποίησή της συνέβαλε στην επισήμανση των σχετικών προβλημάτων και στη διατύπωση προτάσεων για την ορθολογική επίλυσή τους.