Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Νοέμβριος 2003 – Αύγουστος 2004
Φορέας Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα «Καλύτερη Νομοθέτηση στη Δημοκρατία της Αρμενίας» αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου της Αρμενίας που εμπλέκονται στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης νομοθεσίας, την επιτάχυνση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος προβλέπονται δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας σε μόνιμους εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου, η εκπόνηση εγχειριδίου καλύτερης νομοθέτησης και η εκπόνηση δυο πιλοτικών σχεδίων νόμων.