Κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού προμηθειών) και Κανονισμός κατάστασης προσωπικού της δημόσιας επιχείρησης «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
Διάρκεια : Μάρτιος – Ιούνιος 2003
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορούσε την κατάρτιση σχεδίου κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και κανονισμού κατάστασης προσωπικού για την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. από ομάδα ειδικών εμπειρογνωμόνων.