Λειτουργία Μηχανισμού Επιστημονικής Υποστήριξης των ενεργειών που αφορούν στην παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών με στόχο την προώθηση στην απασχόληση σε τοπικό επίπεδο

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Αύγουστος – Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Κύριοι στόχοι του έργου είναι: i) η συμβουλευτική υποστήριξη και διαρκής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Μέτρου, ii) η υποστήριξη στις διαδικασίες δικτύωσης των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και iii) η τυποποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών των Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Μέτρου 3.1, την παροχή υπηρεσιών προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την παροχή υπηρεσιών προς τους τελικούς δικαιούχους του Μέτρου 3.1 (140 Γραφεία Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών), την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη Δικτύου Γραφείων Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, δράσεις εμψύχωσης και επιστημονικής στήριξης των στελεχών των Γραφείων και την τυποποίηση των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών από τα Γραφεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο.