Λευκή Βίβλος για την αναμόρφωση του κράτους

Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Αύγουστος 2011 – Μάρτιος 2012
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η εκπόνηση «Λευκής Βίβλου για το Επιτελικό Κράτος» και το νέο μοντέλο διακυβέρνησης η οποία θα χρησιμεύσει ως το κεντρικό κείμενο αρχών και στρατηγικών επιλογών της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της πολιτικής των μεταρρυθμίσεων που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Η Λευκή Βίβλος θα αποτελεί ένα συνεκτικό κείμενο πολιτικής, το οποίο αφενός θα ενσωματώνει τις κυβερνητικές προτεραιότητες, τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τους στόχους της Χρηστής Διακυβέρνησης, αφετέρου όλες εκείνες τις δομικές και λειτουργικές αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος διοικητικής μεταρρύθμισης. Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις του έργου είναι οι εξής: α) ανάλυση διεθνών καλών πρακτικών και εμπειρίας, β) ανάλυση του διοικητικού και πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα, γ) ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών αναδιοργάνωσης Λευκής Βίβλου και συμμετοχική ανίχνευση αναγκών και προβλημάτων και δ) διαβούλευση και οριστικοποίηση κειμένου Λευκής Βίβλου.