Μελέτη για τη θεσμοθέτηση του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Standard Cost Model)

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2008 – Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Το έργο αποσκοπούσε στην εκπόνηση μελέτης και στην κατάρτιση πρότασης σχεδίου νόμου για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα. Η μελέτη εστίασε σε επτά βασικά σημεία που άπτονται της θεσμοθέτησης του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους: α) το πλαίσιο πολιτικής, που θα περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, για απλούστευση των διαδικασιών, β) μεθοδολογικά ζητήματα και ειδικότερα τη διάκριση οικονομικών, διοικητικών και κοινωνικών βαρών, γ) νομικά θέματα, όπου θα αναδειχθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας συνεκτικής νομοθεσίας για την απλούστευση, δ) ειδικότερα θέματα, συμπεριλαμβανομένης και αναλυτικής τεκμηρίωσης για την επιλογή κατηγοριών κόστους, ε) θέματα διαβούλευσης, που άπτονται της εφαρμογής του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους, στ) όργανο συντονισμού της μέτρησης των διοικητικών βαρών και ζ) όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής των στόχων μείωσης διοικητικών βαρών.