Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιούλιος 2010 – Οκτώβριος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Aντικείμενο του έργου αποτέλεσε η σύνταξη μελέτης για την καταγραφή των δυνητικών μορφών διοίκησης της εκπαίδευσης όπως αυτές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο νέο διοικητικό/αυτοδιοικητικό πλαίσιο το οποίο δρομολογείται (περιφερειακές και κεντρικές υποδομές, επιτροπές με συμβουλευτική ή αποφασιστική αρμοδιότητα, διοίκηση σχολικών μονάδων). Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλάμβανε: α) καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, β) αξιολόγηση δυνατοτήτων και αδυναμιών (Ανάλυση SWOT), γ) συγκριτική ανάλυση διεθνών καλών πρακτικών, δ) εκπόνηση πρότασης δυνητικών μορφών διοίκησης της εκπαίδευσης.