Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Ιούνιος 2009 – Δεκέμβριος 2009
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Η πραγματοποίηση «μελέτης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης» στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων στη Ν. Α. Μεσσηνίας περιλαμβάνει:
ι.    Την καταγραφή και αξιολόγηση με σύγχρονες μεθόδους των  υφι-στάμενων πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας σε νομαρ-χιακό  επίπεδο
ιι.    Τη χαρτογράφηση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και ΜΚΟ σε Νομαρχιακό επίπεδο
ιιι.    Την  αξιολόγηση των ανωτέρω πολιτικών και προγραμμάτων
ιν.    Την καταγραφή των αντίστοιχων καλύτερων πρακτικών σε επίπεδο Ε.Ε.
ν.    Την πρόταση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε Νομαρχιακό επίπεδο