Μελέτη στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2008 – Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Το έργο αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης στρατηγικών και μεθοδολογικών προϋποθέσεων για τον ανασχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Η μελέτη εστίασε στα εξής: α) αναλυτική καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, β) εκπόνηση σχεδίου δράσης (Action Plan) για την εφαρμογή νέου διοικητικού μοντέλου διαχείρισης κρίσεων γ) διατύπωση προτάσεων για τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων μέτρων πολιτικής.