Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2012
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκτίμηση της συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με το πνεύμα και τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την εναρμόνισή της με αυτή. Απώτερος στόχος του έργου είναι η εκπόνηση ενός Σχεδίου Νόμου Πλαισίου για τα άτομα με αναπηρία ο οποίος θα είναι σε πλήρη αρμονία με τη Σύμβαση του ΟΗΕ. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: α) καταγραφή της εθνικής νομοθεσίας που άπτεται κάθε διάταξης της Σύμβασης, β) αποτίμηση της συμβατότητας της νομοθεσίας με τις διατάξεις της Σύμβασης, γ) διατύπωση προτάσεων για την αναθεώρηση της νομοθεσίας και δ) εκπόνηση σχεδίου νόμου πλαισίου για την αναπηρία.