Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Δικτύωσης- Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο

Θέση: Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2011 – Αύγουστος 2015
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και εφαρμογής των παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας, μέσω δημιουργίας και λειτουργίας Μηχανισμού Υποστήριξης και Παρακολούθησης του προγράμματος «Ψυχαργώς Γ’ Φάση». Στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: α) συμβουλευτική υποστήριξη στην ωρίμανση έργων ψυχικής υγείας, β) τεχνική υποστήριξη υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, γ) παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών και δ) υποστήριξη της δημιουργίας Παρατηρητηρίου Ψυχικής Υγείας.