Μονάδα συντονισμού και υποστήριξης των δράσεων ενίσχυσης των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας

Θέση : Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Μέτρο 3.1. Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια»
Διάρκεια : Οκτώβριος 2002 – Οκτώβριος 2005

Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ΤΕΙ Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας), Ινστιτούτο Κοινωνικής Καινοτομίας ΕΠΕ, INFOMAP A.E.
Αντικείμενο : Αντικείμενο του προγράμματος αποτέλεσε η συγκρότηση μονάδας συντονισμού και υποστήριξης ενός δικτύου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Ειδικότερα, κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
α. προετοιμασία του προγράμματος παροχής κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συντονισμός των φορέων που θα τις παρέχουν,
β. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας,
γ. σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών και αξιολόγηση των δράσεων και αποτελεσμάτων της λειτουργίας του,
δ. δημιουργία βάσης δεδομένων για τη λειτουργία του δικτύου,
ε. επιμόρφωση και συμβουλευτική υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που θα απασχοληθεί στους φορείς σχεδιασμού και λειτουργίας του δικτύου,
στ. δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του δικτύου,
ζ. εκπόνηση μελέτης για τις αναγκαίες προσαρμογές του θεσμικού πλαισίου, μελέτη με αντικείμενο τη βιωσιμότητα του προγράμματος κ.λπ.