Μονάδα υποστήριξης και παρακολούθησης ΙΙ φορέων υλοποίησης του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩΣ – Β΄ ΦΑΣΗ

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Διάρκεια: Ιανουάριος 2009 – Ιανουάριος 2010

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Διαδικασία Α.Ε.
Αντικείμενο: Το έργο αφορά τη δημιουργία μονάδας υποστήριξης και παρακολούθησης (ΙΙ) των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) υποστήριξη της υλοποίησης των έργων και υποέργων που θα χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, β) υποστήριξη και παρακολούθηση των μονάδων ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, γ) διατήρηση και τροφοδότηση της υφιστάμενης βάσης δεομένων για τις δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δ) τεχνική υποστήριξη των φορέων υλοποίησης, ε) παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, στ) παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους φορείς υλοποίησης και τα στελέχη τους, ζ) υποστήριξη και συμβουλευτική για τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, η) δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος και εκπαίδευσης, θ) μεταφορά τεχνογνωσίας.