Οδηγός κοινωνικής διαβούλευσης

Θέση: Μέλος ομάδας έργου
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2011 – Μάιος 2011
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία Οδηγού Κοινωνικής Διαβούλευσης για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των στελεχών Νομαρχιακών Τμημάτων της ΑΔΕΔΥ, των Ομοσπονδιών και των Πρωτοβάθμιων Σωματείων εκπροσώπησης εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση. Σκοπός του Οδηγού είναι η εμβάθυνση στη φιλοσοφία, στη λογική και κυρίως στην ουσία της κοινωνικής διαβούλευσης μέσα από καλές πρακτικές και η επίτευξη του στόχου της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης. Ο Οδηγός εστιάζει ιδίως στις βασικές έννοιες της δημόσιας διαβούλευσης, σε μεθόδους και εργαλεία διαβούλευσης, σε τεχνικές δημόσιας διαβούλευσης, σε παραδείγματα εφαρμογής σε επιμέρους τομείς της δημόσιας διοίκησης και σε καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.