Παροχή υπηρεσιών για την εκπαίδευση οργανισμών της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας σε εξειδικευμένα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέση: Υπεύθυνος ποιότητας
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης
Διάρκεια : Οκτώβριος 2006-Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Haus Finnish Institute of Public Management

Αντικείμενο: Ο γενικός στόχος του έργου ήταν να συμβάλει, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των Οργανισμών της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να ενσωματώσει και εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο και γενικότερα να λειτουργήσει κατά τον αποτελεσματικότερο στο διοικητικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο διαρθρώθηκε στα ακόλουθα υποέργα: α) Ανάλυση των αναγκών μάθησης σε σχέση με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών συναφών με το κοινοτικό κεκτημένο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος έργου, β) σχεδιασμό Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τις συγκεκριμένες δράσεις εκπαίδευσης που αντιστοιχούν στις ανάγκες μάθησης, γ) εφαρμογή των δράσεων εκπαίδευσης σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο, δ) αξιολόγηση των δράσεων εκπαίδευσης και του προγράμματος στο σύνολό του και ε) δημιουργία αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή (βάση δεδομένων) των δράσεων μάθησης στη δημόσια υπηρεσία.