Πλαίσιο Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Φορέας Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Διάρκεια : Νοέμβριος 2006 – Νοέμβριος 2008
Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Διαδικασία Α.Ε.

Αντικείμενο: Στόχο του έργου αποτέλεσε η εκπόνηση του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή η διαμόρφωση αρχών κατευθύνσεων, προτύπων, διαδικασιών και πρακτικών/μεθοδολογιών για τον έλεγχο της ποιότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων/αποφάσεων (υφιστάμενων και νέων) καθώς επίσης και την ανάλυση των επιπτώσεών τους στους αποδέκτες των ρυθμίσεων.
Το έργο περιελάμβανε τις ακόλουθες δράσεις: α) σχεδιασμό του Μεθοδολογικού Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση Ρυθμίσεων/Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης, β) αποτίμηση κανονιστικών ρυθμίσεων βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που θα σχεδιαστεί και με πιλοτική εφαρμογή του Πλαισίου Συμμετοχικής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε ρυθμίσεις / αποφάσεις που εμπίπτουν σε συγκεκριμένους τομείς με άμεση επίπτωση σε επιχειρήσεις/πολίτες, γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεταφορά τεχνογνωσίας στο σύνολο των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, δ) συντονισμό & υποστήριξη των στελεχών των δημόσιων φορέων & κοινωνικών εταίρων που συμμετείχουν στις ομάδες και επιτροπές του έργου.