Στάσεις των νέων απέναντι στα “κοινά”. Συμμετοχικές τάσεις και κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις στην Ελλάδα του 21ου αιώνα μέσα από τη διερεύνηση του θεσμού των “Τοπικών Συμβουλίων Νέων”

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2008 – Νοέμβριος 2008
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Στόχο της παρούσας ερευνητικής δράσης αποτέλεσε η διερεύνηση των συμμετοχικών τάσεων και διαστάσεων των νέων στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, μέσα από την εμπειρική καταγραφή και κυρίως την ποιοτική αποτίμηση και αξιολόγηση του θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων. 
Συγκεκριμένα, με αναλυτικό άξονα την έννοια της συμμετοχής, η ερευνητική δράση είχε ως επιμέρους στόχο να αναδείξει τις μορφές, τα επίπεδα, τους παράγοντες και κατά μείζονα λόγο τις βασικές εστίες κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος των νέων σήμερα, μέσα από το συντεταγμένο και νομοθετημένο κέλυφος που τους παρέχει ο θεσμός των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.