Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Απρίλιος 2010 – Νοέμβριος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την υλοποίηση ενός πανελλήνιου κέντρου τεκμηρίωσης, αναφοράς και κοινωνικού διαλόγου για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα. Το Εθνικό Παρατηρητήριο θα αποτελέσει την θεσμική βάση για την βελτίωση της θέσης των Ατόμων με Αναπηρία στον ελληνικό χώρο, ενώ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την χάραξη εφαρμοσμένων πολιτικών και μέτρων για την αναπηρία σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, το Εθνικό Παρατηρητήριο θα αναλάβει τον θεσμικό ρόλο ενός σημείου εστιασμού και επικοινωνίας με αντίστοι-χους φορείς και θεσμούς του εξωτερικού αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένω-σης για τα ζητήματα της αναπηρίας.