Συγκριτική μελέτη για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2005 – Νοέμβριος 2007

Φορείς Υλοποίησης: Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht und Parteienforschung (Γερμανία), Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ελλάδα), Πανεπιστήμιο “La Sapienza”, (Ρώμη, Ιταλία)
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αποσκοπούσε να διερευνήσει διαφορετικές πτυχές και μορφές διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στη δημόσια διοίκηση, τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, το πολιτικό προσωπικό και τα πολιτικά κόμματα. Με βάση εμπειρικά δεδομένα η μελέτη αποσκοπούσε να εντοπίσει κοινές μορφές διαφθοράς, μέτρα πρόληψης και ελέγχου και να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.