Συλλογή/Κωδικοποίηση Νομοθεσίας – Συλλογή Νομοθεσίας Ελληνικών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προτάσεις Απλούστευσης της Εφαρμογής της Νομοθεσίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Μάρτιος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κωδικοποίηση, βελτίωση και απλούστευση των κανονιστικών ρυθμίσεων στο πεδίο της Ισότητας των Φύλων, προκειμένου να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα από τη διοίκηση, τα δικαστήρια και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ειδικότερα, το έργο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις: η πρώτη περιλαμβάνει τη συλλογή/κωδικοποίηση του συνόλου των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του ελληνικού και του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου που ισχύουν και αφορούν τόσο άμεσα όσο και έμμεσα την Ισότητα των Φύλων, η δεύτερη φάση τη συλλογή νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σχέση με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων και η τρίτη φάση περιλαμβάνει προτάσεις απλούστευσης της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η ταξινόμηση των συγκεντρωθεισών διατάξεων θα γίνει ανά τομέα δικαίου/πολιτικής και ανά ομάδα χρηστών, με στόχο την ευχερέστερη πρόσβαση στη νομοθεσία από τους αποδέκτες/ενδιαφερόμενους.