Σχεδιασμός ενός νέου συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Διάρκεια: Ιανουάριος – Δεκέμβριος 1998
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (ΚΕΣΔ)

Αντικείμενο: Κύριο αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την εισοδηματική ενίσχυση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως αυτό τυποποιείται μέσω των διαφορετικών πολιτικών επιδοματικής στήριξης που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η λειτουργία των επιμέρους “κατηγοριακών προγραμμάτων” και επισημαίνονται τα κενά προστασίας που θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψη σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση από τους σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, προτείνονται διαφορετικές εκδοχές – μοντέλα, στα οποία μπορεί να θεμελιωθεί η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος.
Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο βιβλίο Γ. Αμίτσης – Ξ. Κοντιάδης, Διερεύνηση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.