Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων και αποτίμηση των επιπτώσεων 100 νομοθετικών κα κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Διάρκεια: Οκτώβριος 2012 – Σεπτέμβριος 2013
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός ενός συστήματος αξιολόγησης των επιπτώσεων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην ισότητα των φύλων, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς και εθνικής εμπειρίας. Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης θα εφαρμοστεί με σκοπό την αποτίμηση των επιπτώσεων 100 αντιπροσωπευτικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων/διατάξεων ως προς την προώθηση της πολιτικής ισότητας ανδρών και γυναικών. Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την αξιολόγηση αυτή, θα διατυπωθούν προτάσεις που θα αφορούν τη ρυθμιστική ανάπλαση της νομοθεσίας και τη θεσμική κατοχύρωση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν, καθώς και προτάσεις μοντέλου αξιολόγησης και τρόπου οργάνωσης και θεσμικής κατοχύρωσης αυτού.