Σύμβαση πλαίσιο (Framework Contract) για τη συλλογή δεδομένων και έρευνας σε θέματα που αφορούν την προώθηση και προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Θέση: Νομικός Εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Ιούλιος 2011 – Ιούλιος 2015

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το ρατσισμό "Αντιγόνη", Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων
Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η εκπόνηση αξιόπιστων νομικών μελετών, με σκοπό την παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την προώθηση περαιτέρω δράσεων από πλευράς του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights). Οι μελέτες αφορούν στους ακόλουθους τομείς α) ρατσισμό και ξενοφοβία, β) διακρίσεις με βάση το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, το γενετήσιο προσανατολισμό, διακρίσεις σε βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες ή πολλαπλές διακρίσεις, γ) αποζημίωση των θυμάτων και πρόληψη του εγκλήματος και σχετικών θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών, δ) προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αυτών, ε) μετανάστευση και θέματα ενσωμάτωσης των μεταναστών, στ) άσυλο, ζ) βίζα και συνοριακούς ελέγχους, η) συμμετοχή στη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης, θ) θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την κοινωνία της πληροφορίας και ι) πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη.