Σύνταξη οικονομικής μελέτης για την κατάρτιση Ενιαίου Κανονισμού Υγείας Ε.Τ.Α.Α.

Θέση: Ειδικός εξωτερικός εμπειρογνώμονας
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2009 – Ιούνιος 2010
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Η μελέτη αποσκοπούσε στην αποτύπωση και αξιολόγηση του πλαισίου παροχών που ίσχυε για κάθε κλάδο της υγείας και φορέα πριν τη συνένωση των επτά κλάδων οι οποίοι διέπονταν από αυτόνομο καθεστώς όσον αφορά στο εύρος και τον τρόπο κάλυψης των μελών τους και στη σύνταξη Ενιαίου Κανονισμού Υγείας, ο οποίος δεν θα περιορίζει το εύρος των καλύψεων συγκεκριμένων ασφαλισμένων και θα είναι σύμφωνος με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θα διαμορφώνει πλαίσιο παροχών υγείας με καλύτερη σχέση κόστους / οφέλους και επιπλέον θα εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακος για το νέο φορέα.