Τελική αξιολόγηση της προπαρασκευαστικής δράσης «Έρευνα και αξιολόγηση του προγράμματος για τα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»- Μέρος 1ο: Δίκτυο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

Θέση: Εμπειρογνώμονας – αξιολογητής

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας

Διάρκεια : Ιούνιος 2007 – Νοέμβριος 2007

Φορείς Υλοποίησης : Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Kantor Management Consultants S.A., European Consultants Organisation, Institute for International Research on Criminal Policy, The European Institute for Freedom, International Security Information Service, Centre for Public Reform.
Αντικείμενο: Το πρόγραμμα στόχευε να αξιολογήσει την πενταετή λειτουργία του δικτύου των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε θεμελιώδη δικαιώματα και να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές για τις ενδεχόμενες διάδοχες δράσεις σχετικά με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ε.Ε. Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε εξάλλου να αξιολογήσει το δίκτυο ως μηχανισμό για την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης για εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται  στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Οι δράσεις του προγράμματος περιελάμβάναν α) επιτόπια έρευνα και συνεντεύξεις με τα μέλη του δικτύου, β) ομάδας εστίασης καθώς και γ) ανάλυση των αποτελεσμάτων και συναγωγή αποτελεσμάτων.