Τεχνική υποστήριξη για την απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας

Θέση: Επιστημονικός Συνεργάτης
Διάρκεια: Δεκέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2012
Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, EURECNA S.r.i. (Ιταλία), Jacobs and Associates Europe Ltd (Ιρλανδία), Crescendo UK

Αντικείμενο: Κύριο στόχο του προγράμματος αποτελεί η συνεισφορά στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής μεταρρύθμισης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας μέσω της βελτίωσης και απλούστευσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην υποστήριξη του ευρύτερου προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να υλοποιείται με επίκεντρο τη βελτίωση του επιχειρηματικού ρυθμιστικού και διοικητικού πλαισίου. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις κύριους τομείς: α) στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και της νομοθεσίας, β) στη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης νομοθεσίας, γ) στην εκτίμηση των κανονιστικών επιπτώσεων της νέα νομοθεσίας, γ) στη διαβούλευση της εργατικής νομοθεσίας καθώς και γ) στην υποστήριξη νέων ρυθμιστικών αρχών.