Τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνική πολιτική

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διάρκεια : Μάρτιος 2006-Ιούλιος 2006
Φορέας Υλοποίησης : Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αντικείμενο: Το πρόγραμμα αφορά τη διερεύνηση των αρμοδιοτήτων και δράσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και την υποβολή προτάσεων για την αναδιάρθρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων, δομών και προγραμμάτων.