Υποστήριξη της εφαρμογής της Συμφωνίας Σύνδεσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) στη Δημοκρατία της Γεωργίας

Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης : ΥΔΑΣ – Υπουργείο Εξωτερικών
Διάρκεια : Δεκέμβριος 2004 – Νοέμβριος 2005
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο: Στόχο του προγράμματος αποτελεί η υποστήριξη των αρμόδιων κυβερνητικών φορέων της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή επιτόπιας υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεις δημοσιότητας.