Υποστήριξη της Νομικής Μεταρρύθμισης στο Καζακστάν: Μεταρρύθμιση του Συμβολαιογραφικού Συστήματος

Θέση : Εμπειρογνώμονας
Φορέας Χρηματοδότησης : EuropeAid Cooperation Office, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διάρκεια : Αύγουστος 2001 – Σεπτέμβριος 2003
Φορείς Υλοποίησης : ABU-Consult GmbH, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, T.M.C. Asser Institute, Fuchs Thor & Partner

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά τη θεσμική υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Καζακστάν προκειμένου να είναι σε θέση να αναδιοργανώσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς. Άμεσος στόχος του προγράμματος είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, η οργανωτική υποστήριξη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, η προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης των ιδιωτών και κρατικών συμβολαιογράφων καθώς και των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης που απασχολούνται σε σχετικούς τομείς. Οι κύριες δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης, τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, την κατάρτιση των συμβολαιογράφων καθώς και την ενίσχυση της επικοινωνιακής-πληροφοριακής υποδομής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.