Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Λειτουργία της αγοράς και ρυθμιστικό πλαίσιο

Θέση: Κύριος Ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης : Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
Διάρκεια : Ιανουάριος 2004 – Δεκέμβριος 2004
Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Αντικείμενο : Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση διεπιστημονικής συγκριτικής μελέτης με αντικείμενο την ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών της αγοράς φαρμάκου και της άσκησης φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη επικεντρώθηκε σε μια σειρά από καίρια ζητήματα όπως το δικαίωμα ευρεσιτεχνίας στα φαρμακευτικά προϊόντα, τη σημασία του παράλληλου εμπορίου, την εξέλιξη των κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, η μελέτη εξέτασε την ελληνική αγορά φαρμάκου και τις κεντρικές επιλογές της φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα με έμφαση στα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ζήτησης, της εξέλιξης της φαρμακευτικής δαπάνης και των επιπτώσεων των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αγορά φαρμάκου διαχρονικά, στη συνταγματική αξιολόγηση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και στην ανάλυση της συνταγματικής διαρρύθμισης της φαρμακευτικής πολιτικής. Τέλος, διατυπώνονται εναλλακτικές προτάσεις-μοντέλα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος.