ΕΣΑΜΕΑ – Εκπόνηση μελετών-ερευνών και εθνικών εκθέσεων για την υποστήριξη της λειτουργίας του παρατηρητηρίου.

Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος

Διάρκεια: Ιούλιος 2019 – Οκτώβριος 2021

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου

Φορέας Χρηματοδότησης: Operational Programme: “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning”/ Partnership Agreement (PA) 2014- 2020

Αντικείμενο: Το έργο συμβάλει στην διατύπωση τεκμηριωμένων, ιεραρχημένων και επικαιροποιημένων θέσεων, συστάσεων και προτάσεων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, καθώς και στην αποτελεσματική προώθηση των θέσεων αυτών στους αρμόδιους θεσμούς της Πολιτείας και στο ευρύ κοινό. Αναλύεται σε έξι διακριτές δράσεις, οι οποίες συνίστανται στην εκπόνηση μελετών-ερευνών με αρκετά διαφοροποιημένο μεταξύ τους αντικείμενο. Ο ευρύτερος στόχος τους είναι να συμβάλουν στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανεξάρτητης διαβίωσης στην κοινότητα μέσα από την καταγραφή των υφιστάμενων θεσμικών, οικονομικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών φραγμών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των διαδικασιών εφαρμογής των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την ενσωμάτωση αρχών, συστάσεων και οδηγιών διεθνούς και ευρωπαϊκής προέλευσης.