Σύστημα δεικτών αποτίμησης πολιτικών κοινωνικής προστασίας

Θέση: Εμπειρογνώμων

Διάρκεια: Οκτώβριος 2020-Ιούνιος 2021

Φορείς Υλοποίησης: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, EEO Group SA

Φορέας Χρηματοδότησης: Operational Programme: “Human Resources Development, Education and Lifelong Learning”/ Partnership Agreement (PA) 2014- 2020

Αντικείμενο: Βασικός στόχος της έρευνας είναι η διαμόρφωση, εξειδίκευση και εφαρμογή του Συστήματος δεικτών για τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.