Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣ (Επιμέλεια), Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες. Τόμος Α΄, Προνοιακή Νομοθεσία, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, 588 σελ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ (Επιμέλεια), Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες. Τόμος Β΄, τευχ. α΄, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 611 σελ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ (Επιμέλεια), Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες. Τόμος Β΄, τευχ. β΄, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 596 σελ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ (Επιμέλεια), Νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες. Τόμος Β΄, τευχ. γ΄, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, 348 σελ.