Δημοκρατία, Δικαιώματα, Διαφάνεια και Δημόσιες Πολιτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η πρόκληση της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Χρόνος: 7 και 8 Ιουνίου 2017
Τόπος: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Χρόνος: 7 και 8 Ιουνίου 2017
Τόπος: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

 

Διημερίδα για τη Συνταγματική αναθεώρηση διοργανώνει την Τετάρτη 7/6 και την Πέμπτη 8/6 η Περιφέρεια Αττικής, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η Διημερίδα, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, και οργανώνεται με τη στήριξη της Προέδρου του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Επιτροπής Διαλόγου για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. 

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του τέως Προέδρου του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ζαν Κλωντ Φρεκόν.

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου οι εργασίες της Διημερίδας ξεκινούν στις 11.30 και θα διαρκέσουν ως τις 15.30, ενώ την Πέμπτη 8 Ιουνίου, οι εργασίες ξεκινούν στις 11.30 και θα διαρκέσουν ως τις 15.00.

 

«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ»

 

 

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017 (11:30-15:30)

Έναρξη-Χαιρετισµοί (11:30-13:00)

Προεδρεύων: Θεόδωρος Σχινάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

 

  • Κήρυξη έναρξης των εργασιών της ∆ιηµερίδας από την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα ∆ούρου 
  • Παρέµβαση της Προέδρου του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης, Gudrun Mosler-Törnström
  • Χαιρετισµοί µελών της Κυβέρνησης και εκπροσώπων θεσµικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

 

Εισαγωγικές οµιλίες (13:00-13:40)

– Γιάννης ∆ρόσος, Καθηγητής του Συνταγµατικού ∆ικαίου στη  Νοµική Σχολή Αθηνών

– Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Καθηγητής του Tµήµατος Πολιτικής  Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΕΚΠΑ

 

∆ιάλειµµα (13:40-14:10)

 

Μητροπολιτική ∆ιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Σύνταγµα (14:10-14:50)

Ομιλητές:

– Ιωάννης Ψυχάρης, Καθηγητής Περιφερειακής Οικονοµικής  Ανάλυσης Πάντειο Πανεπιστήµιο

– Νικόλαος-Κοµνηνός Χλέπας, Αναπλ. Kαθηγητής του Τµήµατος  Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΕΚΠΑ

 

Πολιτικά ∆ικαιώµατα και ∆ηµοκρατία στους ΟΤΑ (14:50-15:30)

Οµιλητές:

– Ιφιγένεια Καµτσίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος ΕΚ∆∆Α

– Παναγιώτης ∆ηµητρόπουλος, ∆ικηγόρος Περιφέρειας Αττικής, ∆ΜΣ ∆ηµοσίου ∆ικαίου

 

Πέµπτη, 8 Ιουνίου (11:30-15:00)

Προεδρεύων: Θεόδωρος Σχινάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

∆ηµόσιες πολιτικές των ΟΤΑ και πολεοδοµικός σχεδιασµός (11:30-12:10)

Οµιλητές:

– ∆ηµήτριος Μέλισσας, Καθηγητής ΕΜΠ, ∆ικηγόρος

– Κυριάκος Παπανικολάου, ∆ικηγόρος Περιφέρειας Αττικής, ∆Ν

 

Οικονοµική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και φορολογική αποκέντρωση (12:10-12:50)

Οµιλητές:

– Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

– Λάµπρος Πάσχος, ∆ικηγόρος Περιφέρειας Αττικής, ∆ΜΣ ∆ηµοσίου ∆ικαίου

 

∆ιάλειµµα (12:50-13:20) 

 

Το µεταναστευτικό φαινόµενο και η αντιµετώπισή του από τις τοπικές κοινωνίες και τους ΟΤΑ (13:20-14:00)

Οµιλητές:

– Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής στο Tµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου και Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγµατικού ∆ικαίου – Ιδρύµατος Θεµιστοκλή και ∆ηµήτρη Τσάτσου

– György Illés, Επικεφαλής της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης

 

∆ιαφάνεια, λογοδοσία και εποπτεία στους ΟΤΑ (14:00-14:40)

Οµιλητές:

– Γεώργιος Γεραπετρίτης, ∆ικηγόρος, Αναπλ. Καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΕΚΠΑ

– Κώστας Παπαδηµητρίου, ∆ρ., Εµπειρογνώµων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

 

Συµπεράσµατα (14:40-15:00)

Θεόδωρος Σχινάς, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Conference.gif