Νομοθεσία και γραφειοκρατία

Εφημερίδα “Έθνος”, 12/1/2016

Οι περισσότερες δημόσιες πολιτικές που επεξεργάζεται η κυβέρνηση βρίσκονται αντιμέτωπες με ενστάσεις και διαφωνίες. Υπάρχουν ωστόσο μείζονα μεταρρυθμιστικά εγχειρήματα, που θα συναντούσαν σχεδόν ομόφωνη στήριξη από όλο το φάσμα του πολιτικού, νομικού και επιχειρηματικού κόσμου. Η προώθηση τέτοιων παρεμβάσεων είναι επιβεβλημένη και αρκεί να αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία από τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το αίτημα για απλούστευση, εκκαθάριση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
 
Στη χώρα μας έχουν επανειλημμένα επισημανθεί τα φαινόμενα πολυνομίας, κακονομίας και περιττών διοικητικών επιβαρύνσεων, που εμποδίζουν το επιχειρείν, ταλαιπωρούν τους πολίτες και καθιστούν τον διοικητικό μηχανισμό αναποτελεσματικό, πολυδάπανο και αδιαφανή. Σήμερα, ακόμη και ο πιο έμπειρος νομικός της θεωρίας και της πράξης αδυνατεί έστω να εντοπίσει τι ισχύει μέσα στον δαιδαλώδη νομοθετικό λαβύρινθο, καταφεύγοντας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, των οποίων ένα απλό λάθος συνεπάγεται την αδυναμία υλοποίησης βασικών διαδικασιών κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Πολλά κράτη αντιλήφθηκαν ύστερα από σοβαρές οικονομικές κρίσεις τη σημασία της αναμόρφωσης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις κρατικές λειτουργίες, τις οικονομικές σχέσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα.
 
Η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας συνίσταται στην ταχεία, φθηνή και δραστική αποκάθαρση, απλούστευση και βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, με κατάργηση άχρηστων, επικαλυπτόμενων ή αντιφατικών διατάξεων, κωδικοποίηση των υπόλοιπων ρυθμίσεων και εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας της νομοθεσίας. Τα οφέλη της κωδικοποίησης είναι τεράστια: μείωση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επενδύσεων χάρη στην αναβάθμιση της κρατικής αξιοπιστίας, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μείωση του κόστους συναλλαγής με το κράτος.
 
Εύλογα τίθεται το ερώτημα γιατί δεν προχώρησε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα η βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας. Μήπως είναι δύσκολο ή δαπανηρό; Μήπως στερείται η Ελλάδα την τεχνογνωσία; Τίποτα από όλα αυτά. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει το έργο αυτό. Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα γίνει δεκτή με ευρύτατη συναίνεση.