Διαφάνεια και φαρμακευτική πολιτική. Εισήγηση στη Στρογγυλή Τράπεζα “Ανισότητες στην υγεία», του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2016, του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, με θέμα “Η άρση των εμποδίων πρόσβασης και των ανισοτήτων στην υγεία: Η αναζήτηση ων αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών”, Αθήνα 13-15.12.2016.