Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής. Εισήγηση στην ημερίδα παρουσίασης του Τόμου:  Α. Αναγνώστου-Δεδούλη/Π. Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη (επιμ.), Η κοινωνική ασφάλιση ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, (Παπαζήσης 2016), Αθήνα 31.10.2016.