Ιατρικό σφάλμα και ιατρική ευθύνη από την άποψη του Δημοσίου Δικαίου της Υγείας. Εισήγηση στο “International Course on Coronary, Carotid, Renal and Peripheral Endovascular Therapy”, Χανιά 13-16.06.08.