Σκέψεις για το μέλλον της ασφάλισης υγείας. Εισήγηση στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “Παρόν και Μέλλον της ασφάλισης Υγείας” του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ΕΣΔΥ: “Η αναζήτηση ενός νέου σχεδίου για την Υγεία και την Ιατρική περίθαλψη”, Αθήνα 11.12.2015.