Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη. Εισήγηση στην ημερίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία με τίτλο “Δια βίου εκπαίδευση και άτομα με αναπηρία”, Αθήνα 19.6.2015.