Η ανθεκτικότητα του Συντάγματος. Συνταγματική αλλαγή, δικαιώματα και κυριαρχία σε συνθήκες κρίσης (Ξ. Κοντιάδης – Α. Φωτιάδου)