Η εφαρμογή του Κοινοτικού Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο ελληνικό κοινωνικό δίκαιο (σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Δικαιώματα του Ανθρώπου”, τεύχος 1/1999, σελ. 49-71.

(σε συνεργασία με τον Δρ. Γ. Αμίτση), δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Δικαιώματα του Ανθρώπου", τεύχος 1/1999, σελ. 49-71.

Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων συνιστά το κρισιμότερο μέχρι σήμερα βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού θεσμικού οικοδομήματος. Το γεγονός αυτό ενισχύεται από τη ρητή αναφορά στο προοίμιο της Συνθήκης του Άμστερνταμ “στην προσήλωση των κρατών στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως ορίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη του 1961 και τον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των εργαζομένων”. Η ρητή αυτή μνεία του Χάρτη στη Συνθήκη, αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία του για την κοινωνική Ευρώπη.
Επίσης αναλύονται οι ρυθμίσεις του Χάρτη και η νομική τους φύση και, εν συνεχεία, προσεγγίζεται το σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεών του και αξιολογείται η εφαρμογή του Χάρτη από την Ελλάδα. Ως δείκτες αξιολόγησης χρησιμοποιούνται πρώτον η ανάλυση των Εκθέσεων Εφαρμογής που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεύτερον η ανάλυση Εκθέσεων που εκπονήθηκαν από τις Ελληνικές Αρχές και τρίτον η διερεύνηση της συμβατότητας της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του Χάρτη.